Odroczenie spłat kredytu

Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią, w trosce o interes zdrowia publicznego oraz potrzeby Kredytobiorcy Bank Spółdzielczy w Wolinie przygotował aneks do umów kredytowych dla Klientów Indywidualnych oraz Instytucjonalnych.

Aneks przewiduje:

  1. Okres obowiązywania Umowy kredytowej zostanie wydłużony o okres zawieszenia spłat (albo) skumulowane płatności zostaną doliczone do ostatniej raty (albo) rozłożone do spłaty w okresie trwania Umowy kredytowej – wyboru opcji strony dokonają w trakcie zdalnego kontaktu (telefon, mail) następującego po wpływie do Banku wniosku Kredytobiorcy;
  2. Zmiana warunków Umowy kredytowej nastąpi poprzez podjęcie decyzji przez Bank na podstawie powyższego wniosku – strony zgodnie ustalają, że złożone w tej formie oświadczenie woli dot. zmian w Umowie kredytowej stanowi jej Aneks;
  3. Za wprowadzenie zmian niniejszym Aneksem Bank nie pobierze prowizji;
  4. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w formie pisemnej (podpisanego przez Kredytobiorcę) wniosek będzie procedowany w oparciu o telefoniczne ustalenia po uprzedniej identyfikacji Kredytobiorcy;
  5. Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazanie Aneksu w niniejszej formie na wyżej wskazany adres mailowy Kredytobiorcy;
  6. Decyzja Banku obowiązuje od dnia jej podjęcia. Po podjęciu decyzji przez Bank Kredytobiorca zostanie o niej poinformowany poprzez wysłanie drogą mailową (na adres wskazany we wniosku) skanu niniejszego Wniosku wraz z oświadczeniem Banku. Kredytobiorca potwierdza drogą elektroniczną akceptację zaproponowanych warunków decyzji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia elektronicznego, pracownik Banku dokona telefonicznego potwierdzenia otrzymania Aneksu (nr telefonu wskazany we wniosku) oraz jego akceptacji;
  7. W przypadku braku jakiejkolwiek możliwości potwierdzenia złożenia oświadczenia woli w zakresie akceptacji/odrzucenia decyzji Banku warunki Umowy kredytowej pozostają bez zmian;
  8. W przypadku zabezpieczenia Umowy kredytowej w formie poręczenie wg prawa cywilnego Kredytobiorca zobowiązuje się przesłać w formie elektronicznej zgodę poręczyciela na zmianę warunków Umowy;
  9. Wprowadzone zmiany, w tym przedłużenie obowiązywania ważności przyjętych zabezpieczeń, zostaną usankcjonowane pisemnie w formie Aneksu do Umowy kredytowej w okresie do 60 dni po uzyskaniu informacji o zniesieniu przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, tzw. koronawirusem pod rygorem naruszenia Umowy kredytowej.


Do Pobrania:
Wniosek o odroczenie spłat kredytu dla Klientów Indywidualnych
Wniosek o odroczenie spłat kredytu dla Klientów Instutucjonalnych